Regulamin

REGULAMIN

ZAKUPU BILETÓW ORAZ VOUCHERÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRPLOCK.PL

§1. DEFINICJE

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów i biletów otwartych poprzez stronę internetową www.teatrplock.pl;

Witryna - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.teatrplock.pl, i jej podstrony, której administratorem jest Teatr;

Teatr - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Nowy Rynek 11, wpisany do rejestru z numerem NIP: 774-00-21-69, nr REGON: 000286835

Użytkownik - osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu lub zakupu Vouchera;

Bilet - oznacza dokument uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu na miejscu

przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny;

Bilet domowy - oznacza zakupiony Bilet, dostarczony w postaci załączonego do wiadomości email pliku (format PDF) wysłany na wskazany przez Użytkownika adres email;

Bilety Otwarte – bilety otwarte (vouchery) do Teatru dostępne w systemie sprzedaży on-line i realizacji za pośrednictwem Witryny;

Strona Płatności - strona internetowa www.payu.pl, administrowana przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 182 (60-182 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletu oraz zakupu Vouchera za pośrednictwem Witryny. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu lub zakupem Vouchera za pośrednictwem Witryny.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletu lub zakupu Voucheru w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

3. Do korzystania z Witryny, składania zamówień na Bilety lub Vouchery, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET

1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia możliwe jest na stronie www.bilety.teatrploc.pl Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

a) wybór wydarzenia,

b) wybór opcji „kup bilet",

c) wybór ilości Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali,

d) określenie sposobu dostawy (Bilet domowy, odbiór w Kasie)

e) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, dane adresowe, numer telefonu komórkowego),

f) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

g) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „KUP".

3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 15 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

4. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na wydarzenia z bieżącego repertuaru Teatru, których sprzedaż Teatr umożliwi za pośrednictwem Witryny.

5. Teatrowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany spektakl za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Teatru. Jeżeli Teatr nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 90 minut przed godziną rozpoczęcia spektaklu, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.

6. Użytkownik ma prawo do jednorazowego zamówienia nie więcej niż 10 Biletów.

7. W przypadku zamówienia Biletów on-line obowiązują ceny biletów normalnych i nie uwzględnia się zniżek i rabatów.

8. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przez Teatr. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:

a) dane spektaklu, na który obowiązywać ma Bilet lub Bilety (tytuł, data, sala,
miejsce),

b) dane zamówionego Biletu lub Biletów (cena),

c) numer zamówienia,

f) link do płatności on-line (Strona Płatności).

§ 4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILETY OTWARTE (VOUCHERY)

1. Zakup Biletu Otwartego następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet Otwarty oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „kup voucher on-line" będącej podstroną Witryny www.bilety.teatrplock.pl. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

a) wybór kwoty Vouchera,

b) wybór opcji „kup voucher",

c) wybór ilości Voucherów,

d) zakupiony Bilet Otwarty dostarczany jest w postaci załączonego do wiadomości email pliku (format PDF) wysyłany na wskazany przez Użytkownika adres email,

e) zakupiony Bilet Otwarty można zrealizować za pośrednictwem Witryny lub w kasie Teatru.

f) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, dane adresowe, numer telefonu komórkowego),

g) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

h) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „KUP VOUCHER".

3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

5. Cena jednego Vouchera wynosi odpowiednio: 45zł i 25zł brutto w tym 8% VAT.

6. Voucher ma określony termin ważności. Wymiana Vouchera na bilet po upływie terminu ważności jest niemożliwa.

7. Voucher można wymienić na miejsca dostępne w Witrynie;

8. Voucher nie obowiązuje na spektakle zamknięte, koncerty, imprezy obce oraz premiery.

9. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Witrynę w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

11. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

12. Za niewykorzystane Vouchery nie przysługuje zwrot pieniędzy.

§ 5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

1. Płatność za Bilet i Voucher zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety i Vouchery wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności zgodnie z regulaminem Strony Płatności.

3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Teatr informacji o wykonaniu płatności.

5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Niedopuszczalne jest samodzielne opłacanie zamówienia przez Użytkowników tradycyjnym przelewem na konto Teatru.

§ 6. DOSTAWA I REALIZACJA BILETÓW

1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „bilet domowy" oraz „bilet otwarty” po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie wiadomości email - około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres email Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci pliku w formacie PDF.

2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie email jest:

a) komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,

b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

3. Wydrukowany Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia, którego dotyczył lub w przypadku Biletu Otwartego do końca terminu ważności. Użytkownik na podstawie Biletu nie ma prawa do udziału w innym wydarzeniu niż tym, którego dotyczy Bilet.

4. Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie 3 niniejszego paragrafu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Teatru, na poniższych zasadach:

a) bilet można odebrać wyłącznie w kasie Teatru,

b) odbiór Biletu w kasie Teatru możliwy będzie nie później niż w terminie 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia, którego Bilet dotyczy,

c) użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami Teatru zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Teatru,

d) odbiór w kasie Biletów Otwartych nie jest możliwy.

5. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy jako „odbiór w kasie" po dokonaniu płatności można zgłosić się do kasy Teatru. Opłacony bilet można odbierać w kasie Teatru do dnia spektaklu, którego dotyczy bilet. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór biletów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

6. Celem odbioru Biletu w kasie Teatru Użytkownik powinien podać następujące dane:

a) numer zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,

b) adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.

8. Teatr nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie Teatru z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:

a) w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika,

b) w przypadku niemożności odbioru Biletu ze względu na kolejkę przed kasą Teatru.

9. W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w wydarzeniu, żądania od Teatru zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Teatrze kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

11. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę w trakcie trwania wydarzenia, powinien okazać pracownikowi Teatru Bilet pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę i udziału w dalszej części wydarzenia.

§ 7. ZWROT BILETU

1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez Użytkownika. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).

2. Bilet, który nie zostanie zrealizowany lub odebrany w kasie Teatru nie podlega wymianie lub zwrotowi. Prawo do zwrotu nie przysługuje także w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wydarzenia.

3. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia, którego dotyczy Bilet.

4. W przypadku odwołania wydarzenia Teatr bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu lub telefonicznie na numer wskazany w zamówieniu.

5. W przypadku odwołania wydarzenia Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu nie później niż w terminie 30 dni od daty odwołanego wydarzenia w kasie Teatru.

6. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Teatru Użytkownik jest zobowiązany okazać Bilet i paragon lub potwierdzenie dokonania płatności za Bilet podlegający zwrotowi. Bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Teatru, Teatr dokona zwrotu zapłaconej ceny w takiej formie w jakiej była dokonana zapłata. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie Teatru informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

§ 8. INFORMACJA HANDLOWA (newsletter)

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Teatru informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie realizacji zamówienia przez Internet lub w terminie późniejszym na stronie www.teatrplock.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Teatru. Dane w postaci adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z dnia 24 maja 2018r. poz.1000). Administratorem danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Nowy Rynek 11, wpisany do rejestru z numerem NIP: 774-00-21-69, nr REGON: 000286835 w celu wysyłania Newslettera. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego na końcu każdego wysłanego przez Teatr Newslettera.

§9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Nowy Rynek 11, wpisany do rejestru z numerem NIP: 774-00-21-69, nr REGON: 000286835 . Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji sprzedaży Biletu.

 

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rezerwacji i zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Pliki cookies zwane także ciasteczkami to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Strona internetowa www.teatrplock.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatrplock.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.teatrplock.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatrplock.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają rezerwacje i zamówienia, i otrzymują Bilety, chyba że problemy z tym związane spowodowane są nieprawidłowym działaniem aplikacji lub podmiotów, za które Teatr ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn przez niego niezawinionych, indywidualne ustawienia komputerów Użytkowników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Użytkownikowi dostępu do sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Teatru, w kasie Teatru oraz na stronie www.teatrplock.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku" dostępny w kasie Teatru oraz na stronach Witryny.

3. Teatr zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Teatr zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie

4. Teatr zastrzega sobie prawo do:

a) jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;

b) czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę; 
przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników.

5. Teatr zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko
Użytkownika. Teatr nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Teatr nie odpowiada za:

a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;

b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;

c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Teatru.

 

 

BIURO OBSŁUGI WIDZA Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego

REZERWACJA

tel. 24 266 38 08, 24 2624840

KASA BILETOWA

tel. 24 266 38 17

OBSŁUGA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

tel. 24 266 38 17